3 ประโยชน์ของ The Apollo Profile ที่ช่วยองค์กรได้มากกว่าขั้นตอนการสมัครงาน

หลายคนคงคุ้นเคยกับเครื่องมือประเมินสมรรถนะ The Apollo Profile ที่องค์กรต่าง ๆ มักนำไปใช้ในขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ซึ่งผู้สมัครงานจะได้ทำตอบคำถามเพื่อประเมินทัศนคติและความพึงใจในการทำงาน (Work Preferences)  แต่เคยสงสัยไหมว่า นอกเหนือจากขั้นตอนที่ว่ามานี้ เครื่องมือ The Apollo Profile ช่วยองค์กรและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างไรอีกบ้าง มาหาคำตอบกันได้จากบทความนี้ เครื่องมือ The Apollo Profile สามารถช่วยวัดสมรรถนะของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปแบบการทำงาน แรงจูงใจ ความพึงใจ ทัศนคติและค่านิยมในการทำงาน ด้วยแบบประเมินที่มีคำถามมากถึง 250 ข้อ […]

Working tips for Extraverts and Introverts

Working tips for Extraverts and Introverts – How to deal with your opposite preference effectively What’s next when we understand clearer on the basic differences of Extraversion and Introversion preferences […]

Understand Extroverts’and Introvert’s language 

MBTI®  & Communication Style  – Understand Extroverts’ and Introvert’s language  During any conversation, we often don’t understand what our friends exactly want or how they are feeling, and sometimes we […]