การพัฒนาทีมและองค์กร

โปรแกรมนี้นำเสนอกรอบการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อตัด

ผ่านความซับซ้อนและทำให้ทีมสามารถทำงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทำไมต้องพัฒนาทีมของคุณ?

ในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน การทำงานเป็นทีมมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น

โปรแกรมนี้นำเสนอกรอบการทำงานที่ออกแบบมาเพื่อตัดผ่านความซับซ้อนและทำให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น การใช้เครื่องมือทางจิตวิทยาผ่านโปรแกรมนี้ช่วยจัดการกับความท้าทายต่าง ๆ เหล่านี้ได้
  • เราสร้างทีมให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร?
  • เราใช้ภาษาสื่อสารให้พวกเขาเข้าใจและชื่นชมความแตกต่างในทีมได้อย่างไร?
  • เราเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมได้อย่างไร?
  • เราจัดหาเครื่องมือเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่อประสิทธิภาพของทีมได้อย่างไร

Reducing unproductive work

Maximizing the benefits of personality diversity

Clarifying team behavior

Identifying areas of strength and weakness

การพัฒนาทีมและองค์กร

Start Your Journey with Us

สามารถปรับแต่งโปรแกรมของเราเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคุณให้มากที่สุด

ผู้เข้าร่วมโปรแกรมสามารถแบ่งปันความคาดหวังต่อโปรแกรมและเรียนรู้วัตถุประสงค์ของโปรแกรมเพื่อแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

การฝึกฝนที่แยกออกเป็นแต่ละส่วน &

การฝึกฝนที่แยกออกเป็นแต่ละส่วน & ‘Team Type Table’ ตาม 4 dichotomies จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของ MBTI® ได้ดีขึ้น

  • Extraversion : Introversion 
  • Sensing : iNtuition 
  • Thinking : Feeling 
  • Judging : Perceiving  

ทำความเข้าใจว่าความแตกต่างทางบุคลิกภาพส่งผลต่อการทำงานในแต่ละวันอย่างไร และรู้จักการนำ MBTI® มาใช้เพื่อพัฒนาทีม

การพัฒนาทีมและองค์กร

Our Instrument - MBTI®

ด้วยเครื่องมือ MBTI® ของเรา
เมื่อผู้คนตระหนักถึงความแตกต่าง พวกเขาสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อผู้อื่นและลดความขัดแย้งได้
 
MBTI® ช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและประสิทธิภาพการทำงาน ยังช่วยลดความขัดแย้งระหว่างบุคคลและภายในองค์กร

Why Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes such cookies.

Use and Management of Cookies

The website uses cookies and other similar technologies to improve the browsing experience.
For more information, check the Privacy Policy and Cookie Policy.

Why Cookies?

Cookies are text files containing small amounts of information that are downloaded to your device when you visit a website. Cookies are then sent back to the originating website on each subsequent visit, or to another website that recognizes such cookies.